Cung cấp và lắp đặt kho mát bảo quản hạt điều Long An

Cung cấp và lắp đặt kho mát bảo quản hạt điều Long An

IMG_5020

IMG_4874 IMG_4875 IMG_5013 IMG_4978 IMG_5021 IMG_5012 IMG_5014 IMG_5015 IMG_5018 IMG_5020